Horoskopai.lt

Pažink save geriau…

Rusijos astrologė: Tamara Globa

Tamara Globa — populiariausia Rusijos moteris astrologė. Jos straipsnius ir interviu spausdina daugelis laikraščių ir žurnalų. Mes ap­siribosime ištraukomis iš astrologijos rinkinio „Tamara”, išėjusio 1990 metais. Jo autorė yra pati Tamara Globa.

Paprastų ir akivaizdžių daiktų pasaulis turi gilią prasmę, dau­gybę tikrovės suvokimo laipsnių ir formų. Jūs paklausite: tai kas gi yra tikrovė? Juk ir mokykloje, ir universitete mus mokė, kad objektyvi tikro­vė yra tai, ką galima pačiupinėti ar pajausti. Tačiau daugybė žmonių mato, jaučia ir suvokia pasaulį kitokį, jų vizija — tai kitokia tikrovė: nykš­tukai, elfai, dvasios, augalų siela. Visų būties formų žemėje gyvenimas ir tarpusavio ryšys, paralelės erdvės, įvykiai kosmose: galaktikų žūtis ir supernaujų žvaigždžių įsižiebimas. Aiškiaregystė, „balsai”, pranašingi sapnai. Sferų harmonija, didingoji visatos giesmė ir žemės meilė — tai normalios žmogiškos būtybės širdies pulsas ir objektyvi tikrovė. Jeigu jums neskirta matyti pasaulį kitokį, nebūkite užsispyrę ir netvirtinkite, kad tai, ko jūs nesuvokiate, neegzistuoja. Paprastai tie, kurie pažįsta kitokią tikrovę, yra tikri kariai. Jiems svetimos žmogiškos aistros, nes toks jų Kelias — Kelias žmonių, pažinojusių Tiesą.

Baigiasi Gėrio ir Blogio susijaukimo era. Dabar susijaukimas pa­siekė kulminaciją, tačiau „naktis būna tamsiausia prieš pačią aušrą”. Taigi žmonija dabar turi šansą daug ką pakeisti. Kokia bus aušra — ryškios saulės nutvieksta ar niūrių debesų gaubiama, — priklauso nuo mūsų.

Kaip būtų galima apibūdinti mūsų laikmetį?
Mirtis ir at­gimimas. Krizė, naujo ir seno susidūrimas. Sąmonės atgimimas, alchemijos procesai, Žemės ir žmogaus transmutacija. Šis procesas pri­mena Zodiako ženklo Skorpiono charakteristiką. Žmonija turi iš naujo pažvelgti į savo Kelią, suvokti egzistavimo žemėje prasmę ir visiškai sutikti su Karmos dėsniais.

Mes gyvename dviejų epochų (Žuvų epochos ir Vandenio epo­chos) sandūroje. Tai laikotarpis, kokio dar nebuvo žemės istorijoje: bai­giasi susijaukimo era ir prasideda Gėrio ir Blogio išsiskyrimo era; vyksta priešingų jėgų poliarizacija; 9—10-ajame dešimtmetyje susumuojami re­zultatai ir nubrėžiama tolesnė istorijos eiga. Baigiasi Žuvų epocha — 2160 metų mistikos, paslaptingų mokymų, slapto valdymo. Mūsų laikais žmonės neteko galvos ir, nustoję kuo nors tikėti, pradėjo tikėti niekuo.

Natūrali kritinės masės sankaupa prieš lūžį ir naująjį etapą. Tas lūžis jau prasidėjo, mes jį išgyvename. Planetų paradas užbėga už akių Vande­nio epochai. Ji prasidės 2003-iaisiais metais, kai precesija (lėtas Žemės ašies poslinkis) pereis į Vandenio ženklą. Kiekviename ženkle precesija būna 2160 metų, kiekviename ženklo laipsnyje — 72 metus, t.y. Pluto­no kosminių metų vieną dieną, o visi Didieji metai trunka 25920 me­tų — per šį laikotarpį precesija pasieks Vandenio 30-ajį „karališkąjį” laipsnį, ir tada Žemėje vyks įdomių ir globalinių permainų. Kas vyksta pasislenkant Žemės ašiai, pereinant iš vieno ženklo į kitą? Keičiasi vi­suomenės istorinės formacijos, keičiasi visas kosminis ciklas, keičiasi žmonijos pasaulėžiūra. Kosminio laikrodžio rodyklė rodo, kad artėja nau­jas Žemės raidos tarpsnis, kosminis spindulys tarsi „ištraukia” į dienos šviesą valstybę, tautą ar rasę, labiausiai atitinkančią ateinančio ženklo viešpatavimo laikotarpį. Nenumaldomas laikas nukreipia dėmesį (kiek­vienas mistikas žino, kad svarbiausia — dėmesys!) nuo vienos tautos, valstybės ar teritorijos į kitą žemės tautą ir teritoriją. Neretai tai įvardi­jama Pasaulio pabaiga (žinoma, jeigu tauta nesuspėjo panaudoti to, ką jai davė Laikas, nepasiruošė naujam etapui ir nepasikeitė, — tai iš tik­rųjų Pasaulio pabaiga).

Vandenis valdo Rusiją. Kokį vaidmenį Rusija turės prasidėjusioje permainų misterijoje? Tiksliau, ne vaidmenį, o misiją…

Dažnai girdžiu, kad Rusija žlugo, kad jau nebėra tikrų rusų. Ta­čiau mes, astrologai, žinome, kad Vandenį valdo Uranas — Laisvės planeta. Ši sąvoka labai talpi. Rusijos negalima nei nupirkti, nei nužu­dyti, rusų žmonės bet kada gali visko atsisakyti, likti nuogi, basi, laisvi ir laimingi: kad tik nuo nieko nepriklausytų, kad tik išsaugotų Tėvynę. „Ne, aš nemirsiu”, geriau mirtis nei gyvenimas pančiuose, „ir tapsiu aš akmeniu, ir tapsiu aš ledu…”

Tokia tampa Rusija, kai kalbama apie kovą su blogiu ir neteisy­be. Gėris ir blogis nėra filosofų ginčo „gėris ir blogis neatsiejami”, arba „ar nėra gėris — blogis, o blogis — gėris?” objektas. Tai erezija. Gėris ir blogis — absoliučiosios sąvokos. Vandenio epochoje visos slaptybės taps matomos, ir šios sąvokos poliarizuos pasaulį: ir žmones, ir šalis, ir kraštus, net neregimąjį pasaulį ir gamtą. Gėris bus svarbiausias nau­jos eros dėsnis. Visi tie, kurie drumsčia žmonijos sąmonę, išgyvena agoniją: jų laikas baigėsi. Jie tai vadina Pasaulio pabaiga.

Atėjus naujai epochai, Rusija padovanos pasauliui naują žmogų. „Žmonės bus lygūs Dievui”, — skelbia „Avesta” (zoroastrizmo šventa­sis raštas. — Vert.). Pasikeis epocha — Žemės brandos laikotarpiu pasikeis ir žmonės. Jie jau regės kitokią tikrovę — ne tik materijos medžiaginę būseną, kurią matome mes, — ir suvoks visus erdvės bei laiko pokyčius. Visi dabar unikaliais laikomi gabumai: aiškiaregystė, te­lepatija, netradicinis gydymas bus įprasti reiškiniai. Žmonės bendraus sąmonės lygyje, o žodis taps maginiu ženklu, kokiu jį laikė senovės magai. Mes, dabartiniai žmonės, esame atsakingi už tokių būtybių gimi­mą. Todėl turime kuo greičiau tobulėti patys, nes daugeliui mūsų teks gyventi tarp būsimosios rasės žmonių. Jeigu nebūsime pasirengę, var­gu ar suprasime vieni kitus: jie matys ir žinos tai, ko nežinome mes. Beje, šeštosios rasės žmonės bus puikūs: blyškiai rausvos odos, pele­nų spalvos garbanotais plaukais, gražūs, dailiai sudėti ir sveiki. Be to, jie kovos su blogiu, bet jau sąmonių ir energetinį karą.

Kas yra ta šeštoji rasė? Tai visų žemėje gyvenusių penkių rasių tobuliausi atstovai. Evoliucija ir istorijos eiga parengė šį procesą.

Susijaukimo epochos pradžioje žemėje gyveno penkios žmonių rasės: baltoji, mėlynoji, juodoji, geltonoji ir raudonoji. Kiekviena turėjo savo teritoriją, puoselėjo savas tradicijas. Arktidos teritorijoje gyveno baltoji rasė, Antarktidoje — mėlynoji, Lemūrijos žemyne —juodoji, Pasifidoje — geltonoji, Atlantidoje — raudonoji.

Slenkant amžiams, vieni žemynai nugrimzdo, kiti — iškilo, ra­sės pabiro po žemę, susimaišė, nors ir bandė išlaikyti savo tradicijas, religiją, pasaulėžiūrą. Kiekvienoje kartoje buvo žynių arba tiesiog išminčių, sergėjusių rasės grynumą ir tradicijas. Tai jiems turime būti dėkingi už mūsų dienas pasiekusią senąją kultūrą ar tik jos liekanas! Kiekviena rasė per visą žemės raidos istoriją sukaupė daugybę žinių, tradicijų, dvasinių, emocinių, kultūrinių vertybių. Didžiuliai genofondo klodai — visi šie žmonijos laimėjimai prilygsta neliečiamoms aukso atsargoms — tai svarbiausia, ką nuveikė žmonės Susijaukimo epochos laikotarpiu. Beje, tokį vardą epocha gavo todėl, kad įvairiausių kultūrų kraujas tol maišėsi, kol neliko nė vieno gryno kurio nors rasės atstovo.

Dabar daugelis žmonių atkakliai bando įrodyti, kuriai tautai ir rasei iš tikrųjų priklauso. Nieko keisto, juk Planetų paradas — žmonijos evoliucijos ir istorijos viršūnė. 9—10-ajame dešimtmetyje viskas darosi aišku, konkretu ir įtikima. 1989-ieji lėmė tolesnę žmonijos istorijos raidą, nes tada susijungė Saturnas ir Neptūnas (tai įvyksta kartą per 36 me­tus), o Plutonas perėjo į Skorpiono ženklą ir labiausiai priartėjo prie Saulės. Šios planetos pažadino „kraujo balsą”. Kraujas užlieja žmonėms akis ir paverčia juos fanatikais. Suprantu, kad tai, deja, natūrali būsena pasitinkant naująjį etapą, nes žmonija nesuspėjo „perorientuoti” savo sąmonės ir negali taikiai, harmoningai suvokti nacionalinių ir kultūrinių tradicijų. O paskui teks taip pat energingai griauti sienas ir vienytis, kaip darė vokiečiai.

Bet viskas savo laiku. Mes dar išvysime, kaip žemėje bus su­griautos visos sienos, skiriančios tautas ir valstybes. Prasidės aktyvūs genetiniai mainai. Šį procesą spartina 1994 metais įvykusi Urano ir Nep­tūno jungtis. O 1997-aisiais, kai Uranas pereis į Vandenio ženklą, pra­sidės audringos permainos…

Nuo 1997 m. iki 2003-iųjų Uranas bus Vandenio ženkle. Čia jis tarsi namie, tad reiškiasi atvirai ir laisvai. Septyneri metai turi suformuoti naują unikalią valdymo sistemą, iš esmės pakeisti mąstymą ir sąmonę, senąsias tradicijas, atverti kelią mokslo, meno, muzikos laimėjimams, sukurti naujų transporto priemonių. Bus svarbus religijos vaidmuo. Pa­galiau vėl bus mėginama įgyvendinti Visuotinės brolybės idėjas. Vėl taps aktualūs šūkiai „Laisvė — Lygybė — Brolybė”, nes jie skambėjo tada, kai buvo atrastas Uranas. Trys Zodiako ženklai valdo šiuos žodžius: Vandenis — Laisvę, Svarstyklės — Lygybę, Dvyniai — Brolybę. Šie ženklai valdo ir tris didžiąsias valstybes: Vandenis — Rusiją, Svarstyk­lės — Didžiąją Britaniją, Dvyniai — Jungtines Amerikos Valstijas.

Taigi žmonijos ateitį ir ateities žmoniją lems šių regionų žmonių pasirengimas „priimti” laiko sąlygas, nes nė viena ankstesnė valstybės sistema netiks būsimajai epochai, juk „jauno vyno nepila j senus vyn-maišius”. Beje, svarbu, ar mūsų sąmonė atitiks naujas kosmoso ir že­mės diktuojamas gyvenimo sąlygas.

Kuo skiriasi Rusija nuo kitų žemės regionų?

Vakarai — saulėtoji pasaulio dalis. Ten labiau rūpinamasi išori­ne gyvenimo ir veiklos forma, o ne dvasine. Vakaruose — toliau pažen­gusi civilizacija, aktyvus kūrybinis principas, visur viešpatauja vyriškasis pradas (jan).

Rytai — Mėnulio valdoma pasaulio dalis, žemės siela. Šiame regione viešpatauja gyvosios gamtos moteriškasis pradas (in). Gyventi čia sunku, nes Mėnulis valdo Karmą, paaštrinančią įvykius iki kraštuti­numo. Žmonės atšiaurių gamtos sąlygų yra priversti gyventi nuolat vis­kam pasirengę: o jeigu potvynis arba žemės drebėjimas, arba…

Rusija — žemės širdis.

Sunku gyventi pačioje širdyje. Jeigu nemylite Gyvenimo, Žemės ir Pasaulio, t.y., neturite visagalės Kosminės meilės, geriau negyvenkite šiame regione, nes Meilė pasklido iš Absoliuto širdies — vadinasi, ir Absoliutą galima pasiekti per Meilę viskam, kas gyva. Ši pasaulio dalis (Rusija. — Vert.) primena smegenis: kairysis ir dešinysis pusrutuliai, o pertvara — Uralo kalnagūbris.

Visas pasaulis žino, kad naujasis Pasaulio Gelbėtojas (Mesijas) valdys Rusijoje, kad Šviesa iš Rusijos pasklis po visą pasaulį. Tačiau iki to laiko bus dar daug įvykių: gyventi Rusijoje bus sunkiau nei kur nors kitur pasaulyje. Prisiminkime Kristaus žodžius: „Kas iškentės iki galo — išsigelbės”…

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Fill out this field
Fill out this field
Įveskite tinkamą el. pašto adresą.