Horoskopai.lt

Pažink save geriau…

Aiškiaregystė

Aiškiaregystė – tai vienas iš astralinio pasaulio reiškinių. Bet kuris fizinis pojūtis turi atitikmenį astraliniame pasaulyje, kuris yra atviras virpesiams, neužčiuopiamiems fizinių organų. Astraliniai jutimai priima šiuos virpesius, išverčia į fizinių jutimų kalbą ir perduoda sąmonei. Tokiu būdu astralinis regėjimas suteikia galimybę gauti astralinius virpesius dideliais atstumais, priimti juos per kietus daiktus, matyti eteryje minties formas ir panašiai. Astralinė klausa sudaro galimybę priimti astralinio garso virpesius dideliais atstumais tiek erdvėje, tiek laike, kadangi subtilieji virpesiai egzistuoja ilgai po savo atsiradimo. Kitiems astraliniams pojūčiams tinka ta pati taisyklė – visi jie yra fizinių pojūčių tęsinys.

Astralinius pojūčius turi visi žmonės, bet palyginus nedaug kas išugdo juos tiek, kad sąmoningai naudotųsi. Kai kam atsitiktinai blyksteri astralinis matymas, bet jie nesuvokia įspūdžių šaltinio, žinodami tik tiek, jog “kažkas atsirado smegenyse” ir dažnai stengdamiesi atsikratyti tokio įspūdžio kaip nereikalingų fantazijų. Pabundantys astraliniam regėjimui žmonės paprastai irgi sutrinka, nepasitiki savo pojūčiais, kaip vaikas, pradedantis gauti ir traktuoti savo įspūdžius apie išorinį pasaulį. Gaudamas garsinius ir regimuosius įspūdžius ir kombinuodamas juos su tuo, kas paliečiama, vaikas turi išmokti nustatyti atstumus, sukurti reljefą ir perspektyvą. Psichiniame pasaulyje pabundanti sąmonė turi nueiti tą pačią patirtį. Dėl to ir kyla sumišimas, nepatenkinami pirmųjų įspūdžių rezultatai.

Paprastas regėjimas

Tam, kad aiškiai suprastume įvairias aiškiaregystės reiškinių formas, ypač tai, ką vadiname “regėjimu erdvėje”, turime pripažinti faktą, kad visos medžiagos formos nuolat spinduliuoja į visas puses virpesius. Tai patvirtina ir mokslas. Šios bangos sklinda tuo pačiu principu kaip ir šviesa ir yra fiksuojamos astraliniais organais kaip šviesa – akimis. Kaip ir šviesa, šie virpesiai nuolat juda, prasismelkia per materialius daiktus, net tankiausi daiktai aiškiaregiui yra permatomi.

Vieni turi didelę, kiti – mažesnę jėgą, dar kitiems įgimti gabumai regėti blyksteri atsitiktinai. Taip yra ir paprastose, ir aukščiausiose aiškiaregystės formose, kurias dabar nagrinėsime. Žmogus gali turėti kai kurias paprastos aiškiaregystės savybes ir neturėti kitų, aukštesnių.

Paprasta aiškiaregystė – sugebėjimas gauti astralinius įspūdžius iš artimų vietų. Šiuo atveju aiškiaregis dar neturi sugebėjimo gauti įspūdžius iš toli ir jausti su praeitimi ar ateitimi susijusius reiškinius. Paprastą aiškiaregystę pilnai įvaldęs žmogus gali gauti astralinius virpesius kiaurai per tvirtus daiktus, gali matyti “kiaurai sieną”, stebėti daiktus gretimame kambaryje, skaityti užklijuotus laiškus, matyti per kelis metrus po žeme, kiaurai žmones, stebėti jo organų veiklą, atskirti ligas. Jis mato žmonių, su kuriais bendrauja, aurą, jos spalvas ir, tokiu būdu – jo minčių kryptį. Aiškiagirdėjimo dėka galima klausytis to, kas yra už įprastos klausos ribų, tampama jautriu kitų žmonių mintims, galima matyti neįsikūnijusias dvasias ir kitas astralines formas. Prieš tai mokantį žmogų atsiskleidžia ištisas naujų įspūdžių pasaulis. Kai kuriais retais atvejais, asmenys, kurie įvaldė paprastą aiškiaregystę, gali palaipsniui vystyti sugebėjimą sąmoningai didinti nedidelius dalykus, t.y. gali taip sufokusuotiū astralinį regėjimą, kad matytų daiktus padidintus bet kiek kartų tarsi mikroskopu. Tačiau ši savybė gana reta ir labai retai atsiranda pati savaime. Ji pastebima pas okultistus, vystančius savyje sugebėjimus iki aukšto lygio ir pasiekiama pratimų keliu.

Psichinių jėgų ugdymas

Kai kurie kenksmingi ugdymo būdai vis dar tebekultivuojami. Pavyzdžiui, kvaitinantys gėrimai ir pan., šokiai, burtininkavimas, juodosios magijos ritualai – visi šie veiksmai turi tikslą sukelti nenormalią būseną, panašią į apsinuodijimą ir, panašiai kaip apsvaigus nuo alkoholio ar narkotikų, žūstama psichiškai ir fiziškai. Tie, kurie naudojasi šiomis priemonėmis, iš tikrųjų išvysto savyje visą eilę žemesniųjų psichinių ir astralinių jėgų, bet kartu neišvengiamai pritraukia prie savęs neigiamo tipo astralines būtybes, todėl dažnai pasiduoda negeroms įtakoms.

Kiti nepageidaujami, nors ne visada kenksmingi veiksmai – autohipnozė ir kitų žmonių hipnozė, turint tikslą sukurti psichinę būseną, kurioje hipnotizuojamieji gauna galimybę pagauti astralinio pasaulio blyksnius. Be visiems žinomo hipnotizmo, žinomo Vakarams, yra aukštesnė forma, žinoma okultistams, bet čia hipnozės procesas vyksta įpatingame lygmenyje. Okultistai nenoriai tuo užsiima, šie būdai negali būti žinomi paprastiems hipnotizuotojams, kurie, deja. Dažnai turi labai menkas okultines žinias ir patirtį, nekalbant apie žemą moralinio išsivystymo lygį.

Yra du geri būdai psichikai ugdyti. Pirmas ir aukščiausias – tai psichinių jėgų vystymas vystant dvasinius sugebėjimus ir savybes. Tada psichinėmis jėgomis galima naudotis pilna jėga ir visai sąmoningai be išankstinių specialių pratimų, kadangi aukštieji pasiekimai veda paskui save žemesnius.

Siekdami dvasinio tobulumo, jogai pasitenkina tik pakeleivinga intelektualia pažintimi su psichinėmis jėgomis, nesistengdami ugdyti praktinio naudojimosi jomis. Paskui, gaudami aukščiausią dvasinį žinojimą ir išsivystymą, kartu įgyja ir mokėjimą naudotis psichinėmis jėgomis, kurios tampa paklusniu įrankiu jų rankose.

Kiti teikia pirmenybę bandymų keliui ir pratimams. Tai teisingas kelias, jei tik pradedantysis nežvelgs į psichinę jėgą kaip į pasiekimų pabaigą ir visada bus įkvėptas kilnių tikslų, neleis, kad susidomėjimas astraliniu lygmeniu, kuris jame kyla, nukreips dėmesį nuo pagrindinio tikslo – dvasinio vystymosi. Kai kas eina šiuo keliu iš pradžių versdami paklusti kūną dvasiai, o paskui instinktyvų protą – intelektui ir visa tai kontroliuodamas savo valia.

Regėjimas erdvėje

Yra įvairių būdų stebėti žmones, daiktus ir įvykius dideliu atstumu nuo stebėtojo ir toli už fizinio regėjimo ribų. Galima paminėti du tokius būdus. Kiti priklauso aukščiausiems gyvybės lygmenims ir yra prieinami tik adeptams. Šiedu būdai siejasi su astraliniu lygmeniu. Pirmasis – paprasta aiškiaregystė, tik padidinta. Padidinimas pasiekiamas išugdžius sugebėjimą priartinti prie savęs atskirus daiktus, įvesti juos į savo akiratį dėka to, ką okultistai vadina “astraliniais žiūronais”. Antras būdas – sąmoningas ar nesąmoningas savo astralinio kūno pasiuntimas ten, kur reikia.

Žmogus negali matyti tolimų dalykų įprasta rega, nors šviesos bangos niekur nenutrūksta. Taip ir paprastas aiškiaregis negali astraline rega toli matyti, nors ir astralinės šviesos spinduliai niekur nenutrūksta. Fiziniame pasaulyje reikia žiūronų. Astraliniame pasaulyje, kur norint gauti aiškų vaizdą apie tolimus dalykus, taop pat reikia kažko, kas papildytų paprastą astralinį regėjimą. Ši paglbinė priemonė veikia tarsi linzė, padėdama sukoncentruoti tolimesnius dalykus, daro juos prieinamus proto suvokimui. Ši jėga pasireiškia skirtingai. Kai kas gali matyti tik kelių kilometrų atstumu, kiti gauna informaciją iš viso Žemės rutulio, o ypač toli pažengusieji gali stebėti kitose planetose vykstančius reiškinius.

Astralinis regėjimas dideliu atstumu vyksta su taip vadinamo “astralinio žiūrono” pagalba – jį sukuria nuolatinės minties srovės astraliniame lygmenyje, sustiprintos pranos srautu, siunčiamu kartu su mintimi. Ši minties srovė arba “tunelis” tarsi panaikina atstumą tarp dviejų taškų. Srovės keliu be kliūčių eina visi astraliniai virpesiai. Astralinis tunelis – priemonė, kurios pagalba tampa galimi patys įvairiausi psichiniai reiškiniai.

Erdvinio regėjimo atveju aiškiaregis sąmoningai ar nesąmoningai nukreipia astralinį tunelį ar “žiūroną”, nustatydamas ryšį su tolima vieta ir tokiu būdu lengviau pasiekdamas tos vietos šviesos virpesius. Išoriniai įspūdžiai, paprastai einantys iš visų pusių, tarsi atsijungia, protas gauna įspūdžius tik iš to taško, kuris yra dėmesio centre. Šie įspūdžiai pasiekia aiškiaregį sustiprinti jo “teleskopiniais” gabumais ir tampa visiškai aiškiai matomi jo astraliniu regėjimu.

Astralinis tunelis sukuriamas aiškiaregio valia arba stipraus noro, kuris turi beveik tokią pat jėgą. Esant palankioms sąlygoms, astralinę srovę kartais gali sukurti netgi silpna mintis – aiškiaregis matys tokias scenas ir žmones, apie kuriuos nieko nežino. Silpna ir pasyvi mintis gali susisiekti su kitomis psichinėmis srovėmis nepageidaujamoje kryptyje, veikiant traukos ir asociacijos dėsniams ir to rezultate gali kilti nepageidaujami reiškiniai. Tačiau žmogaus valios paprastai pakanka išjungti nereikalingas sroves ir susijungti su pageidaujamu asmeniu ar vieta. Daug asmenų moka gerai valdyti šiuos sugebėjimus, kitiems jie atsiranda ir dingsta netikėtai, yra tokių, kurie šių sugebėjimų neturi. Kiti naudoja stiklinį rutulį – kristalą ar panašų daiktą, kaip lengvą metodą sukurti astralinį tunelį. Kristalas – išeities, iškeliavimo taškas, tarsi astralinio žiūrono okuliaras.

Antras aiškiaregystės būdas, taikomas daiktams ar vietoms, labai nutolusiems erdvėje – astralinio kūno pasiuntimas (sąmoningas arba ne) ir stebėjimas vietoje, padedant astraliniam regėjimui. Tai sudėtingesnis, rečiau naudojamas metodas.

Psichometrija

Panašiai kaip kartais prisimename užmirštą dalyką, pamatę kažką, kas su juo susiję mūsų atmintyje, taip galime palietę daiktus, susijusius su kokia nors vieta ar įvykiu, pamatyti praeities paveikslus. Nusistato ryšys tarp materialaus daikto ir įrašo “duomenų banke”, kur surinkti visi praeities įvykių vaizdai. Metalinis, akmeninis daiktas, audinys ar plaukų sruoga gali atverti mums psichinį matymą reiškinių, susijusių su daiktu praeityje, kaip ir padedant drabužio gabalėliui, laiškui ar plaukams, kurie priklauso gyvam žmogui, galima sukurti psichinį kontaktą su juo ir tokiu būdu sudaryti ryšiai padės nutiesti astralinį tunelį. Psichometrija – viena iš aiškiaregystės formų, kuriama padedant jungiamosios grandies sukūrimo tarp žmonių ir reiškinių per kokį nors daiktą.

Ateities regėjimas

Su pranašavimu susijusi aiškiaregystė dar sunkiau paaiškinama. Astraliniame pasaulyje galima rasti priežasties-pasekmės dėsnio veikimo silpnus atspindžius, tuos šėšėlius,kuriuos prieš save meta būsimi įvykiai. Labai mažai kas turi sugebėjimą arčiau susipažinti su būsimais reiškiniais aukščiausiose sferose. Dauguma tenkinasi šėšėliais arba atspindžiais astrale, kurie nėra tikslūs. Tačiau yra aukščiausios sferos ir mokant prasismelkti į jas, galima pažvelgti į ateitį, kaip darė kai kurie asmenys, gyvenę įvairiu laiku. Jie daug stipresni už menkus astralinius sugebėjimus turinčius žmones.

Žmogus visada gauna jam reikalingą patarimą kaip tik tada, kai yra pasiruošęs jį priimti – nei anksčiau, nei vėliau. Todėl negalima spartinti žmonių pažinties su idėjomis, kurioms jis dar nepasiruošęs.

Praeities regėjimas

Regėjimas laike priklauso buvusių įvykių jautimui. Jis dažnai sutinkamas pas žmones, kurie išugdė savyje okultinius sugebėjimus ir gali būti pripažintas vienu pirmųjų požymių, išskiriančiu okultistus nuo kitų. Ne pilnai atsiskleidusi ši savybė atsitiktinai aptinkama pas tuos, kurie nesupranta savo pačių jėgos. Tokių žmonių aiškiaregystė laike būna daugiau ar mažiau nepatenkinama, duoda nepilnus vaizdus ir klaidina.

Regėdamas erdvėje, žmogus mato tai, kas vyksta šiuo momentu kitoje vietoje. Regėdamas laike, jis turi matyti tai, kas, turbūt jau praėjo ir daugiau neegzistuoja. Žodžiai “turbūt jau praėjo” ir yra raktas regėjimui laike suprasti. Niekas neišnyksta aukščiausiuose materijos lygmenyse. Ten lieka egzistuoti nuolatiniai, nekintantys bet kurios scenos, poelgio, minties ar reiškinio, kurie kada nors įvyko, įrašai. Šie įrašai saugomi ne astraliniame lygmenyje, bet aukščiau ir tik atsispindi astrale panašiai kaip debesys atsispindi vandenyje, kurį gali iškraipyti bangos. Astraliniai įrašų atspindžiai gali būti iškraipyti bangavimų, vykstančių astraliniame pasaulyje.

Įrašuose saugomi viso to, kas praėjo, vaizdai ir tas, kas turi prie jų priėjimą, gali skaityti praeitį kaip atverstą knygą. Bet tik labai toli pažengę protai gali turėti laisvą priėjimą prie įrašų ir turi sugebėjimą juos skaityti. Daugelis okultistų skaito juos tik pagal astralinius atspindžius. Be to, skaitymo procesas mažai panašus į skaitymą, kaip mes suprantame šį žodį – jis analogiškas kino žiūrėjimui. Įvykiai plėtojais priešais žiūrovą taip, kaip tikrovėje savo laiku viskas vyko. Pradedantiesiems sunku paaiškinti įrašų savybes. Net nesukurtas žodis jiems apibūdinti ir net giliai patyrę okultistai turi tik dalinį šios paslapties supratimą, todėl sunku viltis, kad tai supras pradedantis domėtis okultizmu žmogus.

Smegenyse yra milijardai ląstelų ir visos jos turi savyje atsiminimus apie praėjusius įvykius, mintis ir veiksmus. Negalima įrodyti šių prisiminimų egzistavomo nei mikroskopu, nei chemine analize, tačiau jie egzistuoja ir gali būti atgaivinti ir iššaukti į dienos šviesą. Prisiminimai apie bet kokį veiksmą, mintį ar poelgį lieka žmogaus smegenyse visą gyvenimą, nors jis ne visada apie tai žino. Didžiosios Visatos atminties smegenų ląstelėse registruojami ir saugomi atsiminimai apie viską, kas vyko anksčiau ir tie, kurie turi priėjimą prie šių įrašų gali skaityti juos tiksliai, o tie, kas mato jų astralinį atspindį – daugiau ar mažiau iškraipytus.

. Leave new

 • Sveiki kas gali buti jei as galvoju apie ateti man dar tik 17metu bet viska bandau ižvelgti kas bus po kokiu 80metu vis galvoju apie mirti ir kas su manim bus kaip mane palaidos ka as veiksiu koks bus mano gyvenimas vis mastau ir mastau drauge sako nueiti pas psihologa bet nedrystu o mama sako kad tai normalu ir pries pora metu senelis mire bet nemanau kad viskas cia del to tai labai idomu kas cia gali buti

  Atsakyti
 • Izabelė
  2015-03-12 14:49

  Sveiki,
  Jau nuo pat kokių vienuolikos pradėjau domėtis tokiais įvairiais dalykais, rimčiau domiuosi nuo apytiksliai trylikos(man pačiai dabar 15). Bandau lavinti nuojautą, nors nelabai įsivaizduoju, kaip tiksliai tai daryti. Būna, kad šauna kokia mintis ir tai atsitinka. Pvz.:ryte deduosi knygas, jų būna daug tai pagalvoju, gal nesidėsiu matematikos, nieko tokio gal. Nueinu į mokyklą, pasirodo matematikos mokytoja išvažiavusi. Arba, žiūriu per televizorių kokį filmą ir taip mintyse toks komentaras apie jį, o po pusės minutės jį žodis žodin mama pakartoja. Taip pat, žinote tą žaidimą akmuo, popierius, žirklės, šulinys? Kitaip tariant vaskiči 😀 žodžiu, žaidžiant su broliu laimiu visada apytiksliai šešis iš dešimt kartų. Taip prieš jam parodant ženklą susikaupiu ties jo ranka, ir galbūt nujaučiu ką parodys?
  Suprantu, kad tie sugebėjimai menki, bet visai norėčiau juos lavinti toliau, išsiugdyti naujų. Ieškau bendraminčių, taip pat mokytojo(-os) toje srityje. Jei kas nori, galime susirašyti. Mano gmail’as:
  ibeleblackwell@gmail.com

  Atsakyti
 • Sveiki. Tema apie praeities matyma domina dabar ypac, nes nezinau kaip elgtis. Nesu lazda perlenkes mistikas, bet neigiamu pasikeitimu ir negeru nuojautu paskutiniu metu kiek per daug. Nusipirkome sena nama, su ne visai aiskia ir gera praeitimi. Iejus i nama apima jausmas, kad kazkas jame yra ir stebi. Sapnavau ne syki, kad namas mane slegia, spaudzia ir matau ten gyvenancius nepazystamus zmones, tada as, kaip namo seimininkas, isprasineju juos ar tiesiog metu laukan, nors kita nakti ir vel juos susapnuoju. Iki siol sveikata skustis negalejau, bet ir mane ir namiskius uzgriuvo ivairus negalavimai, nors dar tame name negyvename, tik pradejau ji renovuoti. Gyvename salia to namo, sklypai ribojasi. Is pasakojimu zinau, kad ten mire bent keturi zmones, du is ju mazos mergaites, kurios veliau vaidenosi ten gyvenusiai ju motinai… ir panasiai. Kyla klausimas ar verta bandyti isikelti i ta nama nerizikuojant savo ir seimos sveikata ar gyvybem (net ir savo aplinkoj neseniai suzinojau, kad staiga mire zmogus tik ka nusipirkes sena nama). Ar galima ta nujauciama blogi kazkaip sutvarkyti, nuraminti ar pasalinti? Gal galetumete patarti, kaip galima tiksliai suzinoti to namo praeiti, esama padeti ir perspektyvas (nes nesinori aklai daryti ivairiu ritualu ar taikyti fengsui gudrybiu, jei reikalas yra per daug juodas). Aciu.

  Atsakyti
 • Sveiki, as taipogi turiu gebejimu. Turiu labai stipria nuojauta del įvyksianciu įvykiu, jauciu salia esancias dvasias (kas mane labai gazdina ir negaliu ramiai uzmigti), ir kaip cia buvo parasyta galiu mazus daiktus pamatyti didesnius. Labai noriu pabendrauti su zmonemis turinciais tokius ar panasius sugebejimus. Jei noresit parasykit: Simute Ką (facebook). simona.elena41 (skype). simutea14@gmail.com

  Atsakyti
 • Sveiki, galiu pamokinti, nes prieš porą metų pati vaikščiodama po stiprias en.vietas patyriau kas ta aiškiaregystė, aiškiagirdėjimas ir pajautimas. Rašykit jei įdomu sviesosvaikai@gmail.com

  Atsakyti
 • Dorotėja
  2012-01-14 21:43

  Sveiki, mane taip pat lanko nuojautos, mintys ir vaizdiniai. PVZ. žmogus buvo susitikime dėl darbo, džiaugiasi, kad patiko. Aš jam linkiu patekti į sekantį etapą, o viduje tai sakydama jauču, kad jis to darbo negaus. Sutrinku tokiose situacijose. Jaučiuos kaip kokia Kasandra. Baisu jei pagalvoju, kad aš kažkaip nulemiu to žmogaus nesėkmę ir paguodžia jei manau, kad tik tam tikrą įvykį nujaučiau. Iš tiesų, turint tokias nuojautas, reikia mokytojo, kad paaiškintų kas prie ko.

  Atsakyti
 • Gabriele265
  2011-05-03 20:53

  Sveiki man 15metu aiskiaregyste man apsireiske 14 metu jauciu kitu zmoniu energija galiu pasakyti kas jiems atsitiks bloga matau vaizdus kurie mane veda link isprotejimo ribos bet tikiuosi su tuo sugyvensiu.

  Atsakyti
 • Jo labai idomu paskaityt jusu zinutes, va dar man buvo su mociutes mirtim bairis, as sedejau mokykloi ir nk nezinojau apie sita yviki o gryzes namo suzinojas is mamos nustebau ne del to kad mire o del to kad suzinojau. Zdz isveze mociute i ligonine, as su daraugu ejau i pamoka ir pasiziurejau i telefona laika, buvo 8:53 ir kazkodel pasakiau kad nebeturiu mociutes draugui. Tas aisku nesuprato. Gryztu namo, mama pasako kad 8:52 mire mociute. Ir kaip suprast? Arba buvo bairis kad einam su klasioku link perejos, ir kadangi mano labai gera vaizduotu tai beveik viska smulkiausiom detalem galiu isivaizduot, net yvikius ar garsus kuriu nebuvo, tai krc tok vaizdinis iskilo kad klasioka nutrenkia raudonas dzipas, as kadangi tu modeliu neskiriu tai nesakau, krc einam per pereje ir kadangi klasiokas ejo pirmiau tai ji nutrenke toks pats dzipas ir butent is tos pacios puses… O sita kaip suprast?

  Atsakyti
 • Kas nori pasidalinti savo patirtimi ir pojuciais rasykit man i el.pasta tarantula.lt@gmail.com visus isklausysiu ir su visais pabendrausiu 🙂 Taipogi gal atsiras zmoniu norinciu gilinti suvokima apie save „OBEJE” , tikrai butu saunu jei visi Astralo keliautojai susiburtu i viena grupe, kas nezino apie tai mielai pamokinsiu ir patarsiu 🙂

  Atsakyti
 • man pasitaiko kad kai kanors susapnuoju dazniausiai isipildo,arba sapne sako kaskokius zodzius ir jie turi prasme kai atsibundu

  Atsakyti
 • Dimitrijus
  2010-12-21 03:51

  Sveiki,man tai buna toks dalykas kaip pvz: jai ka as blogo pagalvoju,tai visada aisku ivyksta viskas lygiai taipat kaip ir galvojau,bet yra vienas pasikeitimas,tai ivyksta i geraja puse,ir dar kaip pagalvoju kanors gero,tai visada buna blogai….ir viena karta pamenu kaip nuvaziavau i viena toki miesta,ir tik i miesta ivaziavau man iskarto pradejo skaudeti galva,ir mintyse as maciau toki vaizda,kad as jau cia ne pirma karta,nors istikro tam mieste pirma karta buvau tik..visas gatves zinojau,man net baisu pasidare.paskui po ilgos pirmos darbo dienos,parvaziavau i savo gymtaji miesta,o kaip miegojau sapnuose maciau daug daug,liudynciu zmoniu kuriu net nepazystu,po savaites tam mieste kur dirbau prie manes priejo kazkoks vyras,jis prase manes pagalbos,pamates jo veida ir prisimines sapna,vos neapalpau is to netiketumo,kad tas zmogus kuri as sapnavau stovi pries mane ir prase pagalbos,ir man tokie sapnai vis kartojasi..as nesupratu ar cia kokia dievo dovana? ar as durnas? nu tikrai nesuprantu,iki siol bandau tai isiaiskynti. bet sunkiai sekasi.

  Atsakyti
 • Grazuole
  2010-12-15 17:03

  O aš tiesiog esu labai smalsi moteriškaitė, besidominti eiškiaregystė, ezoteriniais dalykais, mistika ir kosmosu. O sugebėjimų matyt pas mane 0,00 🙂 Tačiau domėjimasis visais šiais dalykais mane jau pradeda veikti

  Atsakyti
 • labai idomu, man taip pat buna, as regiu ivykius, kurie kazkada issipildo ir tik tada prisimenu, kad tai regejau.Taip pat nei is sio , nei is to ateina i galva vaizdas,pvz: regejau,kad vienas pazistamas pamete telefonus ir po savaites visai netycia ,suzinojau,kad jis juos pamete. Arba dar buna sapnai, labai aiskus ir tikroviski, pvz: sapanavau,kad mano draugas isprotejo, sapne maciau jo akis , jos buvo tuscios , vyzdziai issiplete ir kazkur po menesio, tas akis as pamaciau tikroveje, ji isveze gydyti,nes jis susirgo sunkios formos depresija.

  Atsakyti
 • Hm, nuo vaikystes turiu stipria nuojauta. daznai dalykai, apie kuriuos netycia pagalvoju issipildo. Dazniausiai, kai iskyla kazkoks vaizdinys, tikroveje apie ji suzinau ar pamatau, ta pacia diena arba rytojaus diena. pvz vakar, netycia i galva atejo mintis, kad draugo automobilis bus sudauzytas. Siandien tuo automobiliu vaziave zmones pateko i avarija. Gerai, kad visi sveiki. Apie avarija mintis atejo visiskai atsitiktinai, galvojant apie kitus dalykus, netiketai. Cia tik vienas is pavyzdziu.

  Atsakyti
 • Sveiki, as domiuosi tokiai dalykais, tiksliau tik pradedu taip daryti, nes man tokios paslaptys idomios ir nors net nezinau ar turiu kokiu nors galiu vistiek manau kad galiu toli nueiti. O saip ko as noriu, tai gal zinot kaip mokytis visu tu dalyku? Gal kas galetu patart? Jei ka rasykit i skype: djmariux2 Geriau i skype rasykit nes el.paste gali nusikelt i slamsto skilti ir nepamatysiu…

  Atsakyti
 • Kristinai
  2010-07-19 21:16

  Kristina , galiu pasakyti kad jei man asmeniškai būtų taip kaip tau aš tai tobulinčiau ,nes tai ką turi tikrai neįprasta , negalima atsisakyti to ką gali , negalima atsisakyti savęs. Aš pati einu iš proto kiekvienam daikte , kiekvienam veiksme vis stengiuos ką nors įžvelgti , bet nieko , tad nusprendžiau pasidomėti , ir nenusivyliau , visa tai tiesa.

  Atsakyti
 • Kristina
  2010-07-02 14:42

  O man patiko kas cia parasyta.Skaitant reikejo kone kiekviena sakini apgalvot ir isivaizduot,kaip ten viskas vyksta :)As senei domiuosi tokiais dalykais.Nuo vaikystes turiu gera nuojauta: nujauciu ivykius,jauciu zmones ir netgi duseles salia esancias.Tas tai man neduoda gyvent,nes nezmoniska baime apima.Tai arba as psichinis ligonis 😀 , arba turiu kazkokiu sugebejimu.Noreciau aptarti tokius dalykus su tos srities specialistu.Mama sako,kad pas mane labai plona siena su astraliniu pasauliu ir man su tuo reikia ismokt gyvent,nes yra dalyku,kurie tikrai vargina.Butu idomu suzinoti ar man pas gydytojus kreiptis :D,ar mokintis valdyti savo nuojautas…

  Atsakyti
 • Karais numatau ateiti, kaip taip tobulinti, kad ja matyciau dazniau ir tai butu tiesa ?

  Atsakyti
 • Rasiulexsi1
  2009-11-03 11:33

  Idomu paskajtyt kaj kada ir tejsybe o kartajs taj konkrecios piewos

  Atsakyti
 • šermukšnė
  2009-10-24 12:09

  …ar yra būdas atmesti nuojautą,kuri atrodo ir pranašas,o kartu ir varginantis jausmas…

  Atsakyti

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Fill out this field
Fill out this field
Įveskite tinkamą el. pašto adresą.